معرفی کادر اداری دبیرستان یاران مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف

معرفی کادر اداری دبیرستان یاران مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف

 

دبیرستان دوره اول  دبیرستان دوره دوم 
سرپرست دبیرستان یاران مهدی (عج) دوره اول سرپرست دبیرستان یاران مهدی (عج) دوره اول
مدیریت دبیرستان یاران مهدی(عج) مدیریت دبیرستان یاران مهدی (عج) دوره دوم
معاون اجرائی دبیرستان یاران مهدی(عج) معاون اجرائی دبیرستان یاران مهدی(عج)
معاون پرورشی دبیرستان یاران مهدی معاون پرورشی دبیرستان یاران مهدی

معلم راهنما پایه هفتم / دبیرستان یاران مهدی (عج) دوره اول 

مشاور پایه دهم دبیرستان یاران مهدی(عج)

معلم راهنما پایه هشتم / دبیرستان یاران مهدی (عج) دوره اول 

مشاور پایه یازدهم دبیرستان یاران مهدی (عج)
معلم راهنمای نهم  روابط عمومی  دبیرستان یاران مهدی(عج)
روابط عمومی دبیرستان یاران مهدی (عج) دوره اول

واحد انتشارات دبیرستان یاران مهدی

واحد انتشارات دبیرستان یاران مهدی

حسابداری و سایت دبیرستان یاران مهدی

حسابداری و سایت دبیرستان یاران مهدی

 بخش خدمات
بخش خدمات
بخش خدمات
بخش خدمات  

 

لطفا نظرات ارزشمند خود را در کادر زیر وارد نمایید