محتوای مرتبط با برنامه درسی از جمله متون کتاب درسی

محتوای مرتبط با برنامه درسی از جمله متون کتاب درسی، فیلم های آموزشی مرتبط،فایل های صوتی (کتاب های گویا)،نرم افزار های چند رسانه ای،مجلات رشد و ... در تارنمای

پایگاه کتاب های درسی ایران                                              chap.sch.ir

شبکه ملی مدارس ایران                                                         Roshd.ir 

مجلات رشد                                                                    Roshdmag.ir 

  

ضمنا با توجه به طراحی جدید شبکه ملی مدارس ایران رشد امکان مشارکت و طرح پرسش و نظرات و ارائه محتوا توسط دانش آموزان و معلمان و کارشناسان مهیا شده است.

لطفا نظرات ارزشمند خود را در کادر زیر وارد نمایید