yaranmahdi
yaranmahdi
yaranmahdi
Italian Trulli Italian Trulli

 

Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli

 

yaranmahdi
yaranmahdi
yaranmahdi
yaranmahdi
نفرات برتر

لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

محتوای مرتبط با برنامه درسی از جمله متون کتاب درسی

محتوای مرتبط با برنامه درسی از جمله متون کتاب درسی، فیلم های آموزشی مرتبط،فایل های صوتی (کتاب های گویا)،نرم افزار های چند رسانه ای،مجلات رشد و ... در تارنمای

پایگاه کتاب های درسی ایران                                              chap.sch.ir

شبکه ملی مدارس ایران                                                         Roshd.ir 

مجلات رشد                                                                    Roshdmag.ir 

  

ضمنا با توجه به طراحی جدید شبکه ملی مدارس ایران رشد امکان مشارکت و طرح پرسش و نظرات و ارائه محتوا توسط دانش آموزان و معلمان و کارشناسان مهیا شده است.